Stanovy České společnosti entomologické (2015)

§ 1
Základní ustanovení

1. Název zapsaného spolku: Česká společnost entomologická.
2. Sídlo zapsaného spolku: Praha.
3. Česká společnost entomologická (dále jen „Společnost“) je právnickou osobou – zapsaným spolkem, ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., § 3045 odst. 1.

§ 2
Cíle a činnost Společnosti

Hlavním cílem a činností Společnosti je podpora vědního oboru entomologie a činností s tím souvisejících. Společnost vykonává svou činnost ve prospěch svých členů i veřejnosti.

Společnost má zejména tato poslání:
1. Sdružuje zájemce o entomologii a příbuzné obory za účelem získávání a šíření nových vědeckých a odborných poznatků.
2. Získává vědecké a odborné pracovníky, pedagogy a další zájemce pro aktivní spolupráci. Usiluje o usměrňování odborné činnosti členů Společnosti.
3. Podporuje rozvoj entomologie a její společenské využití a uplatnění pro zvyšování prestiže organizované entomologie v ČR i v zahraničí.
4. Přispívá ke zvyšování odborné úrovně členů Společnosti a poskytuje jim pomoc při výzkumné a odborné činnosti. Šíří poznatky mezi odbornou a laickou veřejností.
5. Aktivně propaguje a vysvětluje cíle Společnosti široké veřejnosti, zejména s důrazem na význam práce svých členů pro ochranu přírody.
6. Propaguje výsledky entomologie na národních i mezinárodních fórech, pořádá nebo spolupořádá národní a mezinárodní konference, semináře, vědecká sympozia, přednášky, diskuse a další odborné akce. Pořádá pracovní schůzky entomologů a odborné exkurze.
7. Spravuje odbornou knihovnu, pečuje o její fondy a umožňuje členům Společnosti a odborné veřejnosti její využití.
8. Vyvíjí vlastní ediční a publikační činnost, podporuje publikační činnost členů.
9. Pravidelně informuje členskou základnu o činnosti Společnosti.
10. Eviduje činnost poboček, odborných sekcí a pracovních komisí a skupin.
11. Spolupracuje s výzkumnými ústavy, vysokými, středními a základními školami a se zájmovými organizacemi přírodovědného zaměření.
12. Navazuje kontakty a spolupracuje s entomologickými a zoologickými společnostmi v ČR i v zahraničí.
13. Poskytuje odborným pracovištím a orgánům státní správy stanoviska a podněty související s činností Společnosti.
14. Usiluje o ochranu životního prostředí a vede své členy k udržitelným principům ochrany přírody.
15. Aktivně se angažuje v problematice ochrany přírody, nabízí odborné znalosti při inventarizacích hmyzu a managementu zvláště chráněných území.
16. Podílí se na legislativě a tvorbě červených seznamů ohrožených organismů.
17. K naplnění svých cílů a poslání vykonává Společnost také následující činnosti:
a)    Koordinuje, podporuje, případně organizuje shromažďování a uchovávání údajů o hmyzu.
b)    Šíří osvětovou činnost, poskytuje informační servis.
c)    Podporuje a pořádá podle možností charitativní a další veřejně prospěšné projekty.

§ 3
Orgány Společnosti

3.1. Valné shromáždění
1. Valné shromáždění je nejvyšším orgánem Společnosti. Svolává ho výbor jednou za kalendářní rok. Mimořádné valné shromáždění svolává výbor podle potřeby nebo na písemnou žádost nejméně třetiny členské základny nebo revizní komise, a to nejpozději do dvou měsíců po předložení žádosti.
2. O datu konání valného shromáždění je výbor povinen informovat členskou základnu nejpozději 30 dní předem.
3. Valné shromáždění řídí předseda Společnosti, v jeho nepřítomnosti jím pověřený statutární zástupce Společnosti.
4. Do kompetence valného shromáždění patří:
a) Schvalovat, upravovat a měnit stanovy Společnosti.
b) Určovat hlavní úkoly činnosti Společnosti pro období do příštího valného shromáždění.
c) Schvalovat zprávu výboru Společnosti za uplynulé období.
e) Schvalovat zprávu odstupujícího výboru a revizní komise.
f) Hlasováním volit členy výboru Společnosti, náhradníky a členy revizní komise. Počet kandidátů ve volbách musí převyšovat počet volených členů výboru a v revizní komisi. Všichni kandidáti musí předložit písemný souhlas se svojí kandidaturou a výpis z rejstříků trestů. Návrh na počet míst ve výboru připraví odstupující výbor, valné shromáždění ho před začátkem volby schválí. Před volbami musí být známa délka funkčního období, na které je nový výbor volen. Funkční období výboru je zpravidla čtyřleté. Hlasuje se o každém kandidátu zvlášť. Podrobnosti voleb vypracuje odstupující výbor.
g) Změnit rozhodnutí výboru Společnosti.
h) Schvalovat návrhy výboru na udělení čestného členství ve Společnosti.
i) Usnášet se o zrušení Společnosti.
6. Valné shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomna nejméně polovina členů Společnosti. Nedostaví-li se ve stanovený čas potřebný počet členů je valné shromáždění ukončeno. Náhradní valné shromáždění začne 30 minut po ukončení řádného valného shromáždění, se stejným programem, ale bez podmínky přítomnosti nadpoloviční většiny členů. O přijetí usnesení pak rozhoduje (pokud není v konkrétních případech stanoveno jinak) nadpoloviční většina přítomných. Lze započítat i hlasy nepřítomných členů, pokud jsou výboru podány písemně před začátkem hlasování a pokud se jednoznačně vyslovují k otázce, která je předmětem hlasování.
7. Hlasování valného shromáždění je možno nahradit v naléhavých případech korespondenčním hlasováním. Korespondenční volba může být provedena klasickou poštou nebo elektronicky. Hlasovací lístky jsou pak zaslány všem členům Společnosti. Jako platné hlasovací lístky budou započítány pouze originální, správně vyplněné hlasovací lístky doručené do výborem stanoveného termínu. Člen při korespondenčním hlasování může hlasovat pouze písemně nebo elektronicky. O uskutečnění korespondenčního hlasování rozhoduje a organizuje ho výbor Společnosti.

3.2. Výbor Společnosti
1. Výbor Společnosti je výkonným orgánem Společnosti. Řídí činnosti Společnosti v období mezi valnými shromážděními a zajišťuje jednotnou koncepci činnosti Společnosti.
2. Výbor se skládá z předsednictva výboru a dalších členů výboru zvolených valným shromážděním na jedno volební období. Funkce v předsednictvu volí valné shromáždění z kandidátů přímo.
3. Činnost výboru Společnosti a jeho předsednictva řídí předseda, za jeho nepřítomnosti místopředseda nebo vědecký tajemník.
4. Schůze výboru Společnosti svolává předseda podle potřeby, nejméně však třikrát do roka. Kromě toho v případě, že o to požádá písemně nejméně třetina členů výboru.
5. Schůze předsednictva výboru svolává předseda podle potřeby.
6. Členové výboru volených valným shromážděním jsou při jednání výboru nezastupitelní. Předsedové poboček a vedoucí odborných sekcí se mohou nechat zastupovat pověřeným zástupcem.
7. Za členy výboru, kteří nemohou dlouhodobě nebo trvale zastávat svou funkci (úmrtí, nemoc, dlouhodobý pobyt v zahraničí apod.) povolává výbor na dobu určitou nebo do konce volebního období náhradníky z řad členů, kteří kandidovali ve volbách do výboru, dosáhli však menšího počtu hlasů. Pořadí náhradníků je určeno počtem hlasů dosažených ve volbách.
8. Do kompetence výboru Společnosti patří:
a) Kooptovat členy předsednictva i výboru v období mezi řádnými volbami výboru.
b) Pověřovat předsednictvo výboru plněním konkrétních úkolů a kontrolovat jeho činnost.
c) Schvalovat zprávu o činnosti a hospodaření za běžný rok a plán činnosti a hospodaření na příští rok.
d) Projednat zprávy revizní komise a zajišťovat případnou nápravu nedostatků.
e) Zabezpečovat přípravu valného shromáždění.
f) Zabezpečovat přípravu voleb funkcionářů pro nové volební období.
g) Rozhodovat o zřizování a zániku poboček Společnosti a na jejich návrh jmenovat jejich vedoucí.
h) Rozhodovat o zřizování a zániku odborných sekcí a na jejich návrh jmenovat jejich vedoucí.
i) Zřizovat komise (pracovní skupiny) pověřené plněním konkrétních krátkodobých úkolů a jmenovat jejich vedoucí, případně členy.
j) Jmenovat redakční rady periodik Společnosti.
k) Organizovat konference, symposia, semináře, přednášky, diskuse, exkurze a další vhodné odborné akce.
l) Organizovat spolupráci s výzkumnými ústavy, vysokými, středními a základními školami, vědeckými společnostmi a přírodovědnými zájmovými organizacemi v ČR i v zahraničí.
m) Organizovat činnost odborné knihovny a výpůjční službu.
n) Organizovat vydávání periodik Společnosti a jiných odborných tiskovin.
o) Vydávat Zpravodaj s aktuálními informacemi o činnosti Společnosti a aktualitách užitečných pro práci členů.
p) Určovat výši členských příspěvků, dalších případných plateb a cenu publikací vydávaných Společností.
q) Rozhodovat o přijetí nových členů Společnosti.
r) Navrhovat čestné členy Společnosti.
s) Rozhodovat o zrušení členství ve Společnosti.
t) Rozhodovat o formách elektronické prezentace Společnosti.
u) Vyjadřovat se k žádostem členů o výjimky ze Zákona o ochraně přírody a krajiny pro orgány ochrany přírody za účelem odborné činnosti.
v) Rozhodovat o žádostech o příspěvek na činnost poboček a odborných sekcí.
w) Rozhodovat o uvolnění finančních prostředků z účtů Společnosti.
9. Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho volených členů. V případě elektronického hlasování rozhoduje nadpoloviční většina všech členů výboru. Za usnesení výboru se považuje návrh, pro který hlasovala alespoň polovina z hlasujících členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje stanovisko předsedy.
a) Hlasování je možné provést i elektronickou formou.
b) O možnosti elektronického hlasování ke každému případu rozhoduje předsednictvo.
c) Nelze kombinovat prezenční hlasování a elektronické hlasování.
d) Z elektronického hlasování musí být všem členům výboru zřejmé, jak který člen výboru hlasoval.

3.3. Předsednictvo výboru Společnosti
1. Statutárním orgánem Společnosti je předsednictvo.
2. Předsednictvo výboru je výkonným orgánem výboru Společnosti. Předsednictvo tvoří předseda, místopředseda, vědecký tajemník a hospodář.
3. Do kompetence a k povinnostem předsednictva patří:
a) Zajišťovat úkoly, kterými ho pověřil výbor Společnosti.
b) Vyřizovat běžnou agendu Společnosti.
c) Rozhodovat o neodkladných a termínovaných záležitostech v období mezi schůzemi výboru.
d) Informovat výbor o své činnosti.
e) Činnost předsednictva výboru podléhá schválení výboru Společnosti.

3.4. Revizní komise
1. Členové revizní komise jsou voleni valným shromážděním současně s výborem Společnosti na funkční období shodné s funkčním obdobím výboru. Počet členů revizní komise navrhne odstupující výbor a schválí valné shromáždění ještě před vlastní volbou. Současně s volbou je určen předseda revizní komise.
2. Členové revizní komise nemohou být po dobu výkonu funkce členy jiných rozhodujících orgánů Společnosti. Na zasedání výboru nebo předsednictva mají pouze hlas poradní.
3. Do kompetence revizní komise patří:
a) Kontrola hospodaření Společnosti.
b) Vypracování revizní zprávy pro výbor po ukončení běžného roku a pro valné shromáždění.
c) Kontrola dodržování stanov Společnosti.
4. Bez souhlasu revizní komise nesmí být přijato rozhodnutí o použití finančních přebytků nebo o likvidaci ztrát a inventárních položek.

§ 4
Sekretariát Společnosti

1. Sekretariát je zřizován výborem Společnosti, vyžaduje-li to rozsah agendy. Strukturu a náplň činnosti sekretariátu určuje a kontroluje výbor Společnosti.
2. Sekretariát řídí vědecký tajemník Společnosti.
3. K činnostem sekretariátu patří zejména:
a) Vyřizování běžné agendy a administrativní styk se členy.
b) Evidence členů Společnosti, přijímání nových členů a rušení členství, placení členských příspěvků a upomínky, příprava členských záležitostí pro jednání výboru a předsednictva výboru Společnosti a sledování významných jubileí členů Společnosti.
c) Třídění a vyřizování korespondence.
d) Vedení archivu Společnosti.
e) Vedení příruční pokladny s hotovostí.
f) Prodej a výměna tiskovin.
g) Příprava agendy pro předsednictvo výboru.
h) Pořizovaní zápisů ze schůzí výboru, předsednictva výboru a valného shromáždění.
i) Realizace výpůjček z knihovny.

§ 5
Pobočné spolky a sekce Společnosti

1. V místech, kde jsou k tomu předpoklady (početnější členská základna, pedagogické, vědecké instituce apod.), mohou členové založit místní sekci nebo pobočný spolek. Pobočné spolky jsou útvary samosprávními.
2. Podle odborného zájmu se mohou členové Společnosti sdružovat do odborných sekcí.
3. Vznik pobočného spolku a sekcí Společnosti podléhá schválení výborem Společnosti. Zahájení činnosti pobočného spolku je podmíněno schválením stanov pobočného spolku výborem Společnosti. Stanovy pobočného spolku nesmí měnit význam stanov Společnosti.
4. Členové pobočných spolků a sekcí jsou současně členy Společnosti. Nelze se stát členem pobočky nebo sekce bez současného členství ve Společnosti. Po zániku pobočného spolku nebo sekce zůstávají jejich členové automaticky dále členy Společnosti se všemi právy a povinnostmi.
5. Členové pobočných spolků a sekcí platí příspěvky Společnosti. Členové pobočných spolků se však mohou kromě toho dohodnout na dalších poplatcích, se kterými hospodaří pobočný spolek podle svého uvážení v rámci obecných finančních předpisů.
6. Pobočný spolek nebo sekci řídí její výbor, obvykle předseda, místopředseda a jednatel. Stanovení dalších členů výboru pobočného spolku, případně revizní komise, je v jeho kompetenci.
7. Volba výboru pobočného spolku nebo sekce probíhá v rámci její členské základny. Délku funkčního období si určuje pobočný spolek nebo sekce.
8. Předseda výboru pobočného spolku nebo sekce je volen do výboru Společnosti valným shromážděním.
9. Výbor pobočného spolku a sekce je povinen spolupracovat s výborem Společnosti. Závažnější rozhodnutí, dotýkající se činnosti celé Společnosti, je výbor pobočného spolku nebo sekce povinen projednat na schůzi výboru Společnosti.
10. O činnosti pobočného spolku nebo sekce podává její předseda každoročně písemnou zprávu, která obsahuje:
a) Zprávu o současném stavu členské základny.
b) Přehled, charakteristiku a počet zúčastněných na odborných akcích.
c) Další závažné údaje vztahující se k vlastní činnosti a činnosti Společnosti.
11. Pobočný spolek nebo sekce má právo žádat Společnost o finanční příspěvek na svoji činnost. Každý požadavek musí být řádně odůvodněn. O poskytnutí finančního příspěvku rozhoduje výbor Společnosti. Pobočný spolek nebo sekce je povinna doložit výboru Společnosti využití finančního příspěvku, a to nejpozději do konce účetního období, tedy do 31.12. příslušného roku.
12. Pobočný spolek nebo sekce může být zrušena, nebo zanikne pokud:
a) Výbor Společnosti konstatuje nečinnost pobočného spolku nebo sekce.
b) Pobočka nebo odborná sekce opakovaně neodevzdá písemnou zprávu o činnosti do konání valného shromáždění.
c) Členové pobočky nebo odborné sekce navrhnou a prostou většinou odsouhlasí její zánik.

§ 6
Členská základna
6.1. Členství
1. Členství může být individuální nebo kolektivní.
2. Členem Společnosti se může stát každý dosažením 15 let věku a vyplněním a podpisem přihlášky, ve které se zaváže k dodržování stanov Společnosti a je schválen výborem Společnosti. Před dosažením 18 let je ke vzniku členství třeba souhlas zákonného zástupce přihlašovaného.
3. Kolektivním členem se může stát právnická osoba (instituce) nebo skupina občanů, která je na základě vyplněné a podepsané přihlášky schválena výborem Společnosti. Tato přihláška musí být podepsána zákonným zástupcem této právnické osoby (instituce) nebo skupiny občanů. Jménem kolektivního člena jedná ve Společnosti jím pověřený zástupce. Jednotliví členové kolektivního člena nemusí být členy Společnosti.
4 Členství se datuje ode dne schválení přihlášky výborem Společnosti a po zaplacení členského příspěvku na běžný rok.
5. Čestným členem se může stát významná domácí nebo zahraniční osoba, která se mimořádně zasloužila o rozvoj entomologie, nebo se významným způsobem podílela na zvýšení prestiže Společnosti. Čestné členství navrhují členové prostřednictvím výboru Společnosti a uděluje ho na základě hlasování a schválení prostou většinou valné shromáždění Společnosti.

6.2. Práva členů
1. Volit do všech orgánů Společnosti.
2. Být volen po dovršení 18 let věku do všech orgánů společnosti, je-li aktivně zapojen do entomologické činnosti, může vykázat publikační činnost nebo významnou organizační činnost na úseku entomologie.
3. Zúčastňovat se zasedání a jednání valného shromáždění a výboru Společnosti, podávat tam návrhy.
4. Být informován o činnosti Společnosti a o všech jejích aktivitách a zúčastňovat se těchto aktivit.
5. Přednostně získávat časopisy a publikace, které Společnost vydává.
6. Používat podle stanovených pravidel prostředky a zařízení, které má Společnost ve vlastnictví nebo k dispozici pro svou činnost.
7. Předkládat výboru Společnosti podněty a námitky k činnosti Společnosti.

6.3. Práva kolektivních členů
1. Všechna práva členů, kromě práva být volen do orgánů Společnosti.

6.4. Povinnosti členů
1. Dodržovat stanovy a respektovat rozhodnutí řídících orgánů Společnosti.
2. Platit řádně a ve stanovené výši a termínech členské příspěvky, vyjma členů čestných.
3. Hájit zájmy a prestiž Společnosti.
4. Přispívat podle svých možností k propagaci entomologie a k šíření vědeckých poznatků v tomto oboru.
5. Odevzdat faunistická data z akcí organizovaných, garantovaných nebo řešených Společností podle pokynů výboru Společnosti.
6. Dodržovat při své činnosti obecné principy a zásady ochrany přírody a ustanovení zákona na ochranu přírody a krajiny.

6.5. Zánik členství
1. Členství ve Společnosti zaniká odhlášením, úmrtím, prohlášením za mrtvého, zrušením nebo vyloučením.
2. Člen se může odhlásit písemným prohlášením adresovaným výboru Společnosti. Zaplacené členské příspěvky a jiné poplatky se nevracejí.
3. Jakmile se výbor Společnosti dozví o úmrtí svého člena nebo o jeho pravomocném prohlášení za mrtvého, zruší administrativně jeho členství a zařadí jeho údaje do kategorie „bývalých členů Společnosti“.
4. Členství je zrušeno pro neplacení členských příspěvků po dobu dvou let.
5. Člen může být vyloučen na základě hrubého porušení stanov Společnosti, zákonů o ochraně přírody a krajiny nebo pravomocného odsouzení. O vyloučení člena rozhoduje výbor Společnosti, o případné změně rozhodnutí výboru může rozhodnout na základě odvolání s konečnou platností valné shromáždění Společnosti.

§ 7
Hospodaření Společnosti

1. Hospodaření podléhá zákonům a obecným finančním předpisům.
2. Hmotné prostředky pro činnost Společnosti tvoří členské příspěvky, příjmy z vlastní činnosti, dary osob, dědictví, příspěvky institucí, nadací a dotace.
3. Finanční rozpočet a rámcový plán činnosti na následující rok sestaví koncem každého roku výbor Společnosti.
4. Zprávu o hospodaření Společnosti vypracuje výbor Společnosti za každé účetní období a také pro každé zasedání valného shromáždění, na kterém je zpráva projednána a hlasuje se o jejím schválení.
5. Výdaje a příjmy Společnosti se realizují na bankovním účtu. Hotovostní platby se realizují příruční pokladnou na základě pokladních stvrzenek.

§ 8
Zastupování Společnosti

1. Společnost zastupují předseda nebo místopředseda nebo vědecký tajemník nebo hospodář a to každý z nich ve všech věcech samostatně vyjma styku s peněžními ústavy, kde se vyžadují podpisy alespoň dvou oprávněných osob.
2. Výbor může zplnomocnit další členy výboru, případně jiné osoby (např. právního zástupce), aby zastupovali Společnost ve vymezeném čase a rozsahu a jejím jménem jednali. Takto pověřené osoby se podepisují za Společnost s funkcí „pověřený zástupce“.

§ 9
Zánik Společnosti

1. Společnost zanikne, rozhodne-li o tom na valném shromáždění dvoutřetinová většina z vyžadovaného počtu přítomných členů. Vyžadovaný počet představuje v tomto případě tři pětiny celé členské základny. Není-li na valném shromáždění ani po čekací době 30 minut dostatečná účast, zorganizuje výbor Společnosti korespondenční hlasování.
2. Součástí hlasování o zániku Společnosti je i rozhodnutí o tom, jak bude dále naloženo s majetkem Společnosti po vypořádání jejích aktuálních závazků. Návrh pro takové hlasování připraví výbor Společnosti.

§ 10
Závěrečná ustanovení

1. Česká společnost entomologická je právním nástupcem Československé společnosti entomologické při ČSAV.
2. Stanovy České společnosti entomologické nabývají účinnosti schválením Valným shromážděním spolku dne 6. března 2015.
3. K tomuto datu končí platnost dosavadních stanov.

Přesunout se na začátek