Informace k zákonné regulaci sběru hmyzu a entomologické činnosti v ČR a k výzkumným povolením

Sběr hmyzu je v České republice všeobecně legální

Sběr hmyzu a dalších bezobratlých může být v České republice provozován legálně a není zákonem nijak regulován, pokud je provozován mimo některá chráněná území a netýká se zvláště chráněných druhů. Stejně tak není v ČR zakázáno přechovávání, chov, vlastnění (nebo držení?), vývoz a dovoz exemplářů hmyzu, který není zákonem chráněn. Povolení k entomologické práci v ČR tedy není třeba, nicméně existuje řada výjimek.

Zakázané aktivity související s entomologií

Je zakázán sběr, držení, chování, usmrcování, vyměňování a další podobné aktivity, které se týkají všech zvláště chráněných druhů hmyzu. Seznam zvláště chráněných druhů je k dispozici zde: XXX. Pozor, v současném znění zákona je zakázán také vývoz, ale i dovoz zvláště chráněných druhů ze zahraničí. V ČR je tedy za současných legislativních podmínek nelegální i držení chráněných druhů (např. roháče obecného – Lucanus cervus) sbíraných v zahraničí, a to přesto, že v zemi, ve které byl exemplář sbírán, není tento druh chráněn.

Sběr hmyzu (a podobné aktivity) se nadále zakazují v některých chráněných územích. Zcela zakázán je sběr hmyzu v (1) národních parcích (NP); (2) přírodních rezervacích (PR); a (3) národních přírodních rezervacích (NPR). V prvních zónách NP a v NPR je rovněž zakázán pohyb a vstup mimo vyznačené cesty.

V ostatních typech chráněných území (CHKO, PP, NPP či v přírodních parcích) není sběr hmyzu generálně zakázán zákonem, může však být zakázán příslušným orgánem ochrany přírody v bližších podmínkách ochrany příslušného území. V rámci CHKO je sběr hmyzu povolen, stejně jako v ostatních oblastech, pouze mimo NPR a PR.

Hranice chráněných území jsou v krajině vyznačeny cedulemi s českým státním znakem a vyznačením typu chráněného území. Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ) jsou také v krajině vyznačena červenými pruhy na stromech. Oblast, do které míří pouze jeden pruh, označuje chráněné území, oblast vnější je vyznačena dvěma pruhy. Hranice všech chráněných území lze také vyčíst z turistických map (např. zde – https://mapy.cz/turisticka).

Sběr hmyzu je v ČR regulován především Zákonem o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992, seznam zvláště chráněných druhů upravuje vyhláška 395/1992 Sb.

Všechny druhy živočichů jsou chráněny před zničením, poškozováním, sběrem či odchytem, který vede nebo by mohl vést k ohrožení těchto druhů (myšleno jako populace či celku, nikoliv jedince) na bytí nebo k jejich degeneraci, k narušení rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace druhů nebo zničení ekosystému, jehož jsou součástí (§5, odst. 1 vyhlášky č. 114/1992 Sb.). Tento paragraf však legalitu entomologické činnosti neupravuje.

Výjimky a povolení

Povolení ke sběru chráněných druhů či ke sběru v chráněných územích není v ČR možné snadno získat po vzoru např. rybářských lístků, avšak je možné zažádat o výjimku ze zákona.

Žádost o výjimku je třeba doručit kompetentní instituci. Pro výjimky ke sběru zvláště chráněných druhů ve volné krajině a pro sběr v PR a NPR, které nejsou ve správě žádné CHKO, je to krajský úřad. Pro práci v chráněných územích pod správou CHKO nebo pro práci v NP je třeba žádat na správě příslušné CHKO či NP, a to i v případě sběru zvláště chráněných druhů.

Přehled všech náležitostí, které musí obsahovat žádost o příslušné povolení, je k dispozici na stránkách Agentury ochrany přírody ČR zde – https://www.ochranaprirody.cz/druhova-ochrana/vykon-statni-spravy-v-druhove-ochrane/.

Přesunout se na začátek