Press "Enter" to skip to content

Informace o povolení ke sběru

Obecné informace ke sbírání hmyzu v České republice vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb.v platném znění:

  • V ČR je zakázán mj. sběr, držení, chování, usmrcování, vyměňování atd. všech zvláště chráněných druhů hmyzu. Všechny konkrétní zákazy jsou vyjmenovány v § 50 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“). Zvláště chráněné druhy jsou zařazeny do tří kategorií (ohrožení, silněohrožení, kriticky ohrožení) a jsou uvedeny ve Vyhlášce č. 395/1992 Sb. v platném znění. Z těchto zákazů může na základě žádosti orgán ochrany přírody povolit výjimku, musí být však splněny všechny náležitosti uvedené v §56 zákona. Výjimky na území chráněné krajinné oblasti (dále jen CHKO) vyřizuje příslušná Správa CHKO, mimo tato území řeší výjimky příslušný Krajský úřad. Případná žádost musí mít náležité parametry (viz. www.nature.cz >> Druhová ochrana >> Výkon státní správy v druhové ochraně).
  • Všechny ostatní druhy hmyzu, které nejsou zvláště chráněné sbírat lze, za dodržení následujícího obecného ustanovení. „Všechny druhy živočichů jsou chráněny před zničením, poškozováním, sběrem či odchytem, který vede nebo by mohl vést k ohrožení těchto druhů (myšleno jako celku, nikoliv jedince) na bytí nebo k jejich degeneraci, k narušení rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace druhů nebo zničení ekosystému, jehož jsou součástí (§5, odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.).“
  • V přírodních rezervacích (dále jen PR) a v národních přírodních rezervacích (dále jen NPR) je zakázán sběr všech druhů živočichů (§29 a §34 zákona). V NPR je mimo to zakázáno i vstupovat a vjíždět mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody (§29 zákona). Z těchto zákazů může na základě žádosti orgán ochrany přírody povolit výjimku. Výjimky na území CHKO vyřizuje příslušná Správa CHKO, mimo tato území řeší výjimky příslušný Krajský úřad.
  • V národních přírodních památkách (dále jen NPP) a v přírodních památkách (dále jen PP) není paušálně sběr živočichů, a tedy i hmyzu zakázán. Toto omezení však může být stanoveno v bližších ochranných podmínkách jednotlivých PP či NPP a jeho porušení je podmíněno souhlasem orgánu ochrany přírody. O tom, zda je v konkrétní PP či NPP bližšími ochrannými podmínkami stanoven zákaz sběru hmyzu, resp. všech živočichů je možno se dozvědět z vyhlašovacího dokumentu dané PP či NPP, případně u orgánu ochrany přírody, který zájmovou lokalitu spravuje. Na základě žádosti orgán ochrany přírody může udělit souhlas k zamýšlené činnosti, která je v rozporu s bližšími ochrannými podmínkami. Souhlas na území CHKO vyřizuje příslušná Správa CHKO, mimo tato území řeší souhlas příslušný Krajský úřad.
  • Všechny výše uvedené výjimky a souhlasy na území NPR a NPP, které leží mimo CHKO, avšak jsou součástí některé ptačí oblasti nebo evropsky významné lokality řeší Správa CHKO.
  • Na území národních parků (dále jen NP) je dle §16 zákona, zakázáno odchytávat živočichy, a tedy i hmyz. Na území první zóny národního parku je zakázáno vstupovat mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody. Výjimky z tohoto zákazu povoluje Správa příslušného národního parku.

Stručné shrnutí:

  • Na celém území ČR mimo NP, NPR, PR a některá NPP a PP, lze tedy sbírat hmyz bez povolení, pokud se nejedná o sběr zvláště chráněných druhů.