Entomologické dny v roce 2007

Entomologické dny v roce 2007 9. Entomologické dny České společnosti entomologické se uskutečnily v Jizerských horách ve dnech 15.-17.6.2007. Byly uspořádány ve spolupráci se Severočeským muzeem v Liberci a Správou CHKO Jizerské hory. Účastníci během nich navštívili významné lokality v oblasti Jizerských hor a Frýdlantského výběžku. Entomologové přijížděli od pátečního dopoledne 15.6. na ubytovací základnu v rekreačním zařízení Jizerky v Bílém Potoce na severním úpatí Jizerských hor (5157, 50°52’41″N, 15°13’27″E, 400 m n.m.), kde ve volném čase do zahájení akce mohli zkoumat okolní zajímavé biotopy luk a přirozených bukových lesů nebo debatovat při občerstvení a seznamovat se s exkurzním programem. Již v této době zde byly učiněny významné faunistické nálezy, např. denních motýlů běláska ovocného (Aporia crataegi) či pozorování ohniváčka černočárného (Lycaena dispar), celoevropsky chráněného druhu v soustavě NATURA 2000. Oficiálně byla akce zahájena po večeři ve 20,00 hod., poté následovala přednáška vedoucího Správy CHKO Jizerské hory Ing. Jiřího Huška, který účastníky ED seznámil s přírodními i historickými zajímavostmi CHKO Jizerské hory. Po přednášce řada účastníků pokračovala v neformální diskusi, část entomologů přešla ke svým plátnům a lapačům k nočnímu lovu.

 

Účastníci ED 2007 v Bílém Potoce před odjezdem na exkurzi do Jizerských hor. Foto S. Urban.

 

Dr. Libor Mazánek při sběru pestřenek na rybníku Dubák v PR Meandry Smědé. Foto S. Urban.

 

V sobotu 16.6. se zúčastnění probudili do deštivého počasí, které naštěstí netrvalo dlouho a s určitým časovým posunem mohla akce pokračovat dle plánu. Účastníci se přistaveným autobusem přesunuli přes Smědavu na náhorní plošinu Jizerských hor, kde při krátké zastávce shlédli z vyhlídkové plošiny vrchoviště v Národní přírodní rezervaci Rašeliniště Jizerky se zajímavou faunou i flórou včetně kriticky ohroženého druhu blatnice bahenní (Scheuchzeria palustris), a dále Muzeum Jizerských hor spravované místní organizací ČSOP ve staré škole v osadě Jizerka. Vzhledem k tomu, že počasí se během dopoledne umoudřilo, přítomní se mohli věnovat entomologické činnosti v okolí osady Jizerka. Zde navštívili následující významné biotopy: vrchoviště Klugeho louka, která je součástí NPR Rašeliniště Jizerky (5158, 50°49’40″N, 15°20’12″E, 870 m n.m.), tzv. Pralouku a Upolínovou louku s bohatou květenou nebo lesní porosty a suťoviště v lomu v Přírodní rezervaci Bukovec (5158, 50°48’50″N, 15°21’27″E, 900-1005 m n.m.), která zahrnuje čedičový kužel vlastního vrchu Bukovec (1005 m n.m.) a okolní horské louky a mokřady. V podvečerních hodinách výprava sestoupila do nižších nadmořských výšek a účastníci s v rychlosti seznámili se stanovišti lesních okrajů a podhorských luk s vodotečemi a solitérními stromy v nivě Štolpichu u Raspenavy (5156, 50°53’11″N, 15°8’33″E, 350 m n.m.). Po večeři, která proběhla v 19,00 hod., byl program individuální, lepidopterologové pokračovali v nočních lovech na světlo.

 

Porosty rašeliníku a ostřic na vrchovišti Klugeho louka. Foto M. Pudil.

V neděli ráno 17.6. za slunečného počasí převezl autobus účastníky do nitra Frýdlantského výběžku, kde v rámci dopolední exkurze působili v Přírodní rezervaci Meandry Smědé (5056, 50°59’50″N, 15°2’21″E, 220 m n.m.), kde studovali písčité, štěrkové i hlinité břehy a náplavy přirozeně meandrujícího koryta řeky s výskytem vzácné broučí fauny, zejména z čeledi střevlíkovitých (např. Bembidion fluviatile, B. litorale, B. modestum, Dyschirius intermedius, Thalassophilus longicornis atd.), litorální porosty rybníku Dubák a okolní louky a lesní okraje. I zde byly učiněny faunisticky významné nálezy denních motýlů, mj. např. soumračníka červenohnědého (Heteropterus morpheus). Odpoledne po návratu do Bílého Potoka byla akce kolem 15,00 hod. oficiálně zakončena. Účastníci ED přislíbili poskytnout získaná faunistická data pro publikaci výsledků v časopisu Společnosti.

 

Vrchoviště v komplexu NPR Rašeliniště Jizerky, v pozadí osada Jizerka s charakteristickým kuželem Bukovce. Foto M. Pudil.

Akce se zúčastnilo celkem 28 entomologů, členů i nečlenů ČSE, a jejich rodinných příslušníků, kteří většinou odjížděli s akcí spokojeni. Organizátoři si dovolují účastníkům poděkovat za přátelskou atmosféru, kterou během akce vytvořili i přes drobné organizační zádrhele a ne úplně příznivé počasí, které ovlivnit nelze. Těšíme se na shledanou při příštích entomologických dnech. Rádi bychom zde poděkovali následujícím osobám a institucím, bez nichž by uspořádání a zdar takové akce nebyl možný: Ing. Jiřímu Huškovi, vedoucímu Správy CHKO Jizerské hory, za podporu akce a úvodní přednášku, Správě CHKO Jizerské hory za umožnění exkurzí v maloplošných chráněných územích a za věnované propagační a informační materiály; panu Janu Schneiderovi, členovi výboru ČSE, a Severočeskému muzeu v Liberci za pomoc a podporu při přípravě entomologických dnů a Jizersko-ještědskému horskému spolku za věnované publikace. Základní organizaci ČSOP Jizerka patří naše poděkování za umožnění prohlídky Muzea Jizerských hor a paní Haně Řehákové za zajímavý výklad k expozici. Pánům Petru Blažkovi a Miroslavu Neumannovi, správcům rekreačního zařízení Jizerky, děkujeme za bezproblémové ubytování, personálu restaurace pod vedením Kateřiny a Gabriely Hanzlových za ochotu a vstřícnost, autodopravě pana Romana Brzáka z Frýdlantu za spolehlivý rozvoz po lokalitách, paní Monice Voničkové a Reklamní agentuře NAG s.r.o. za promptní a kvalitní zajištění výroby pamětních triček pro účastníky akce. Pánům Dr. Stanislavu Urbanovi a Mgr. Martinu Pudilovi jsme zavázáni za poskytnutí fotografií pro tento článek.

 

Rašelinné bezlesí obklopené porosty kleče v NPR Rašeliniště Jizerky. Foto M. Pudil.

Abecední seznam účastníků Entomologických dnů 2007: Helena BARLOVÁ, Lukáš BLAŽEJ, Ladislav ČAPEK, Jiřina ČERNÁ, Miloš ČERNÝ, Zdeněk ČERNÝ, Martin FIALA, René FOUQUÉ, Jan HARTL, Petr HEŘMAN, Kamil HOLÝ, Jiří KRÁTKÝ, Jan MÁCA, Igor MALENOVSKÝ, Rainer MARSCHNER, Libor MAZÁNEK, Kamil PECINA, Jiří PIVOŇKA, Jiří PREISLER, Jaroslav RYŠAVÝ, Hana ŘEHÁKOVÁ, Richard ŠKODA, Dagmar ŠKODOVÁ, Stanislav URBAN, Táňa VONDRÁČKOVÁ, Pavel VONIČKA, Vladimír VRABEC a Jiří ZELENÝ.

Přesunout se na začátek