ČLENSTVÍ V ČSE

Staňte se členem České společnosti entomologické!

Česká společnost entomologická je tu pro všechny, které zajímá hmyz, rádi ho studují, fotografují, anebo třeba jen obdivují. Vstupem do ČSE se stáváte součástí komunity českých entomologů a zájemců o hmyz s tradicí již od roku 1904 a podílíte se tak nejen na pokračování této tradice, ale především na výzkumu hmyzu, jeho ochraně a obhajobě ve veřejném prostoru.

Členem ČSE se mohou stát všichni starší 15 let se zájmem o hmyz a entomologii. Osoby mladší 15 let mohou vstoupit do ČSE v zastoupení dospělé osoby. Dále mohou do ČSE vstoupit formou skupinového členství také právnické osoby a skupiny, jako jsou přírodovědné oddíly a kroužky, ochranářské spolky, školy, či domy dětí a mládeže.

Členové ČSE získávají některé výhody, mezi které patří například:

 • Vědecký časopis Klapalekiana, kde vychází informace o nových druzích nalezených v ČR a SR (tzv. Faunistic records) i původní práce, týkající se hlavně taxonomie hmyzu a faunistiky.
 • Popularizační časopis Podušťák (první ročník vyjde v roce 2021).
 • Možnost využívat knihovnu společnosti a služeb sekretariátu v přístupu k elektronickým zdrojům a online vědecké literatuře.
 • Přednost při přihlašování na Entomologické dny (pro velký zájem zpravidla bývá nutno omezit počet účastníků).
 • Záštita společnosti při provozování výzkumných aktivit (např. při výpůjčkách materiálu z muzejí, dobrozdání k žádostem o výzkumná povolení atd.).
 • Možnost spolupráce s orgány ochrany přírody při výzkumu a inventarizaci hmyzu.
 • Možnost využívat odborných sekcí a regionálních poboček ke sdílení a obohacení vlastního výzkumu a poznatků.
 • Šance podílet se na směřování české entomologie a jejího obrazu v médiích a veřejném prostoru.

Jak vstoupit do ČSE?

 1. Vyplňte přihlášku do ČSE, která je zde ke stažení v PDF.
 2. Přihlášku zašlete Sekretariátu ČSE, a to buďto oskenovanou na e-mail entospol@gmail.com, anebo poštou či osobně v úředních hodinách na sekretariát společnosti (Viničná 7, Praha 2, 128 00).
 3. Zpravidla na nejbližší schůzi Výboru ČSE (několikrát do roka) bude Vaše členství schváleno.
 4. Vaše členství bude definitivně potvrzeno uhrazením členského příspěvku. Ten je možno uhradit buď převodem na účet ČSE, anebo v hotovosti (na Sekretariátu či u stánku agendy ČSE na entomologických výměnných dnech).

Druhy členství a výše členských příspěvků.

V roce 2021 dosud platí dosavadní výše příspěvků: studenti 15-26 let a senioři starší 75 let: dobrovolný příspěvek, řádní členové 26-75 let a skupinoví členové: 550 .

Výše členských příspěvků počínaje rokem 2022:

Od roku 2022 dochází vzhledem k postupující inflaci k změně mechanismu i výše členských příspěvků. Většina členů si nyní bude moci s ohledem na své finanční možnosti zvolit výši členských příspěvků ze stanoveného rozmezí.

 • členové do 18 let: 200 Kč
 • studenti 18-26 let: 400 – 600 Kč
 • členové (nestudenti) 18-65 let a skupinoví členové: 700 – 1 000 Kč
 • členové 65 – 75 let: 550 Kč
 • senioři nad 75 let: dobrovolný členský příspěvek
 • zahraniční členové: K členskému příspěvku dle odpovídající kategorie je třeba uhradit ještě poštovné pro zasílání časopisů.

Členské příspěvky jsme strukturalizovali a snažili se je přizpůsobit daným kategoriím, zejména s ohledem na mladší samostatně nevýdělečné členy a členy v důchodovém věku, kde výše zůstala stejná. Nově je zavedena minimální a maximální výše ČP. Eventuální částka přesahující maximální hranici ČP bude s vděčností přijata jako dar.

 

Přesunout se na začátek